ครูลงทะเบียน

เลขประจำตัวประชาชน
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เบอร์โทรศัพท์
เป็นประจำชั้น เช่น m3/2 หรือ p1/1 เป็นต้น
รหัสที่สอน เช่น ท14101,ท15101 เป็นต้น